NÁVŠTĚVNÍCI POTÁPĚČSKÉHO CENTRA RUMCHALPA (DÁLE JE AREÁL) VSTUPEM DO AREÁLU SOUHLASÍ S TÍMTO NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A JSOU POVINNI SE JÍM ŘÍDIT PO CELOU DOBU SVÉ NÁVŠTĚVY.

Do areálu není povolen vstup se zvířaty!

Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče, odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup dětem do 15 let je povolen jen v doprovodu dospělé osoby.

Vstup do areálu a pobyt v něm je povolen pouze s platnou vstupenkou, resp. po zaplacení ubytovacího poplatku

Provádění potápěčských aktivit je možné pouze s platnou potápěčskou kvalifikací a za dodržení všech doporučení a nařízení z toho vyplívajících. Každý potápěč je provozuje jen a pouze na vlastní nebezpečí

Veškerá potápěčská přípravná činnost (oblékání, příprava techniky apod.) se provádí v místech k tomu určených. Je zakázáno nošení potápěčské techniky (mokré neopreny, lahve apod.) do chatek. Do budovy je to možné pouze po předchozí dohodě s provozovatelem.

Do prostoru s kompresorem mají přístup pouze osoby určené k obsluze kompresoru

Je zakázáno krmit ryby a vhazovat různé předměty do vody.

Ve všech budovách areálu platí zákaz kouření. Zákaz se vztahuje i na elektronické cigarety

Oheň je možno rozdělávat pouze ve vyhrazeném ohništi. Dřevo je možné si opatřit v lese, kde je dovoleno sbírat pouze klestí. Je zakázáno porážet stromy

Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům areálu a udržovat čistotu a pořádek

V areálu je zakázáno ničit zeleň, majetek areálu a majetek jiných osob.

Návštěvníci areálu si mohou přinést vlastní potraviny

Tříděný odpad vhazujte do příslušných nádob

Do areálu nebude povolen vstup osobám zjevně podnapilým, osobám pod vlivem omamných či psychotropních látek nebo osobám jinak narušujícím provoz areálu a bezpečnost a takové osoby mohou být provozovatelem vykázány

Z důvodu nebezpečí úrazu je zakázáno skákat ze břehu do vody. Návštěvníci musí využívat vstupy do vody (schody) k tomu určené

Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení uzavřít libovolnou část areálu

Provozovat jakoukoli výdělečnou činnost v areálu je možné s jen s předchozím souhlasem provozovatele

Návštěvník bere na vědomí, že v areálu je instalován kamerový systém sloužící pro potřeby provozovatele areálu

Návštěvník svým vstupem do areálu dává svolení s pořizováním zvukových i obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům, a to bez jakéhokoliv nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.

Návštěvníci jsou povinni se v případě nestandardní bezpečnostní situace řídit pokyny zaměstnanců areálu či příslušníků Integrovaného záchranného systému.

V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu a zamezit jeho vstupu. Při opuštění areálu z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací.