Potápěčský klub

 

HISTORIE :

 • Klub založen v květnu 1976.
 • Z počátku výcvik v Jinolickém rybníku, v zimě v bazénu Sportovního areálu.
 • První oficiální spolupráce s klubem KSP Trutnov.
 • S tímto klubem jsme 28.května 1977 společně skládali zkoušky z přístrojového potápění na lomu Vyhnálov u Chrudimi.
 • První potápěčský výcvik na volné vodě 1. dubna 1978 v nádrži Jahodnice u Nové Paky.
 • V roce 1977 jsme se dozvěděli o ukončení těžební činnosti v kamenolomu Rumchalpa.
 • V témže roce podána žádost o jeho přidělení.
 • 10. října 1978 slavnostní předání pozemku, současně koupena budova, která byla postupně předělána do nynější podoby.
 • Ve stejném roce se začalo s napouštěním lomu, dokončeno bylo o dva roky později.
 • Jeden z prvních obyvatel lomu byl sumec Pepa, který měl již přes dva metry. Bohužel byl zabit pytláky.
 • V roce 2005 začale přestavba starých kůlen a celková rekonstrukce objektu.
 • Podzim 2007 dokončena kolaudace nového objektu

 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD :


NÁVŠTĚVNÍCI POTÁPĚČSKÉHO CENTRA RUMCHALPA
(DÁLE JEN AREÁL) VSTUPEM DO AREÁLU SOUHLASÍ
S TÍMTO NÁVŠTĚVNÍM ŘÁDEM A JSOU POVINNI SE JÍM
ŘÍDIT PO CELOU DOBU SVÉ NÁVŠTĚVY.
Provozovatelem POTÁPĚČSKÉHO CENTRA RUMCHALPA (dále jen
areál) je společnost FLOCK s.r.o. Komenského náměstí 90, Holínské
Předměstí, 506 01 Jičín, IČO: 60913207
Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí návštěvníka, za děti ručí rodiče,
odpovědný zástupce či jiná dospělá osoba. Vstup dětem do 15 let je
povolen jen v doprovodu dospělé osoby
Vstup do areálu a pobyt v něm je povolen pouze s platnou vstupenkou,
resp. po zaplacení ubytovacího poplatku
Provádění potápěčských aktivit je možné pouze s platnou potápěčskou
kvalifikací a za dodržení všech doporučení a nařízení z toho vyplívajících.
Každý potápěč je provozuje jen a pouze na vlastní nebezpečí
Veškerá potápěčská přípravná činnost (oblékání, příprava techniky apod.)
se provádí v místech k tomu určených. Je zakázáno nošení potápěčské
techniky (mokré neopreny, lahve apod.) do chatek. Do budovy je to
možné pouze po předchozí dohodě s provozovatelem
Do prostoru s kompresorem mají přístup pouze osoby určené k obsluze
kompresoru
Do areálu není povolen vstup se zvířaty
Je zakázáno krmit ryby a vhazovat různé předměty do vody
Ve všech budovách areálu platí zákaz kouření. Zákaz se vztahuje i na
elektronické cigarety
Stránka 2 z 2
Oheň je možno rozdělávat pouze ve vyhrazeném ohništi. Dřevo je možné
si opatřit v lese, kde je dovoleno sbírat pouze klestí. Je zakázáno porážet
stromy
Návštěvníci jsou povinni chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům
areálu a udržovat čistotu a pořádek
V areálu je zakázáno ničit zeleň, majetek areálu a majetek jiných osob
Návštěvníci areálu si mohou přinést vlastní potraviny
Tříděný odpad vhazujte do příslušných nádob
Do areálu nebude povolen vstup osobám zjevně podnapilým, osobám pod
vlivem omamných či psychotropních látek nebo osobám jinak narušujícím
provoz areálu a bezpečnost a takové osoby mohou být provozovatelem
vykázány
Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího ohlášení uzavřít
libovolnou část areálu
Provozovat jakoukoli výdělečnou činnost v areálu je možné s jen
s předchozím souhlasem provozovatele
Návštěvník bere na vědomí, že v areálu je instalován kamerový systém
sloužící pro potřeby provozovatele areálu
Návštěvník svým vstupem do areálu dává svolení s pořizováním zvukových
i obrazových záznamů své osoby, které mohou být pořízeny v průběhu
jeho přítomnosti v areálu k propagačním účelům, a to bez jakéhokoliv
nároku na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení
Návštěvníci jsou povinni se v případě nestandardní bezpečnostní situace
řídit pokyny zaměstnanců areálu či příslušníků Integrovaného
záchranného systému.
V případě hrubého porušení návštěvního řádu si provozovatel vyhrazuje
právo návštěvníka vyzvat k opuštění areálu a zamezit jeho vstupu. Při
opuštění areálu z důvodu porušení návštěvního řádu se vstupné nevrací

ČLENSKÁ ZÁKLADNA